Néhai NDK IC-k katalógusa

RFT

Beschreibung

Texas Instruments

Motorola

Tele- funken

ITT

Secosem

Siemens

Valvo

SGS- Ates

Fairchild

Linear Techn. Inc.

Sprague

Analog Devices

National Semic.

Thomson-
CSF

A109D

Operationsverstärker

SFC2709C

 

 

 

µA709C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B109D

Operationsverstärker

 

 

 

MIC709-5

 

 

TAA521

 

 

 

 

 

 

 

A110D

Komparator

SN72710N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B110D

Komparator

 

 

 

MIC710-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A202D

Aufnahme- und Wiedergabeverstärker für Tonbandgeräte

 

 

 

 

 

 

TDA1002

 

 

 

 

 

 

 

A210E

NF-Leistungsverstärker 6 W

SN76620AN

 

TBA810S

 

TBA810AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A210K

NF-Leistungsverstärker 6 W mit Kühlkörper

SN76620AM

 

TBA810S

 

TBA810S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A211D

NF-Leistungsverstärker 1 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A220D

FM-ZF-Verstärker und Demodulator für Ton-ZF-Stufen

 

 

TBA120S

TBA120S

 

TBA120S

TBA120S

 

 

 

 

 

 

 

A223D

FM-ZF-Verstärker und Demodulator

 

 

 

 

 

TBA120U

TBA120U

 

 

 

 

 

 

 

A225D

FM-ZF-Verstärker und Demodulator

 

 

 

 

 

TDA1047

 

 

 

 

 

 

 

 

A231D

RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung

 

 

(TBA530)

(TBA530)

 

(TBA530)

(TBA530)

 

 

 

 

 

 

 

A232D

RGB-Matrix zur Ansteuerung von PIL-Farbbildröhren

 

 

 

 

 

 

TDA2532

 

 

 

 

 

 

 

A240D

Bild-ZF-Verstärker

 

 

TDA440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A241D

Bild-ZF-Verstärker mit interner AFC-Gewinnung

 

 

 

 

 

 

TDA2541

 

 

 

 

 

 

 

A244D

AM-Empfängerschaltung

 

 

 

 

 

TCA440

TCA440

 

 

 

 

 

 

 

A250D

Horizontaloszillator für Fernsehempfänger

 

 

 

TBA950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A255D

Horizontalkombination zur Ansteuerung von Thyristor-Ablenkschaltungen

 

 

 

 

 

 

TDA2593

 

 

 

 

 

 

 

A270D

Video- und Leuchtdichtesignalverstärker

 

 

 

 

 

TBA970

TBA970

 

 

 

 

 

 

 

A273D

Lautstärke- und Balanceeinstellung von Stereo-NF-Verstärkern

 

 

 

 

 

 

TCA730

 

 

 

 

 

 

 

A274D

Höhen- und Tiefeneinstellung von Stereo-NF-Verstärkern

 

 

 

 

 

 

TCA740

 

 

 

 

 

 

 

A277D

LED-Ansteuerschaltkreis

 

 

 

 

 

UAA180

 

 

 

 

 

 

 

 

A281D

AM-ZF-Verstärker für Rundfunkempfänger

 

 

 

 

 

TAA981

 

 

 

 

 

 

 

 

A283D

AM/FM-Empfänger

 

 

TDA1083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A290D

Stereodekoder

 

MC1310P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A295D

SECAM-Dekoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A301D

Initiator

 

 

 

 

 

(TCA205A)

 

 

 

 

 

 

 

 

A301V

Initiator

 

 

 

 

 

(TCA205A)

 

 

 

 

 

 

 

 

A302D

Schwellenspannungsschaltkreis

 

 

 

 

 

TCA345A

 

 

 

 

 

 

 

 

A1524D

NF-Stereo-Einsteller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1818D

Aufnahme- und Wiedergabeverstärker

 

 

 

 

 

 

LM1818

 

 

 

 

 

 

 

A2000V

Doppel-NF-Leistungsverstärker

 

 

 

 

 

 

(TDA4925)

 

 

 

 

 

 

 

A2005V

Doppel-NF-Leistungsverstärker

 

 

 

 

 

 

TDA2005

 

 

 

 

 

 

 

A2030H

Leistungsverstärker 16 W

 

 

 

 

 

 

 

TDA2030

 

 

 

 

 

 

A2030V

Leistungsverstärker 16 W

 

 

 

 

 

 

 

TDA2030

 

 

 

 

 

 

A3501D

Farbaufbereitungs-Schaltkreis

 

 

 

 

 

 

TDA3501

 

 

 

 

 

 

 

A3510D

PAL-Dekoder

 

 

 

 

 

 

TDA3510

 

 

 

 

 

 

 

A3520D

SECAM-Dekoder

 

 

 

 

 

 

TDA3520

 

 

 

 

 

 

 

A4100D

AM/FM-Kombischaltung

 

 

 

 

 

TDA4100

 

 

 

 

 

 

 

 

A4510D

Stereodekoder

 

 

 

 

 

TDA4510

 

 

 

 

 

 

 

 

B060D

1 Kleinleistungs-BIFET-OPV

TL060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B061D

1 Kleinleistungs-BIFET-OPV

TL061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B062D

2 Kleinleistungs-BIFET-OPV

TL062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B064D

4 Kleinleistungs-BIFET-OPV

TL064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B066D

1 Kleinleistungs-BIFET-OPV

TL066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B080D

1 BIFET-OPV

TL080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B081D

1 BIFET-OPV

TL081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B082D

2 BIFET-OPV

TL082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B083D

2 BIFET-OPV

TL083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B084D

4 BIFET-OPV

TL084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B087D

Präzisions-OPV

TL087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B165D

Leistungs-OPV

 

 

 

 

 

 

 

L165H

 

 

 

 

 

 

B165V

Leistungs-OPV

 

 

 

 

 

 

 

L165V

 

 

 

 

 

 

B176D

programmierbarer Kleinleistungs-OPV

 

 

 

 

 

 

 

 

µA176

 

 

 

 

 

B177D

programmierbarer Kleinleistungs-OPV

 

 

 

 

 

 

 

 

µA177

 

 

 

 

 

B222D

Doppelgegentaktmischer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B260D

Ansteuerung für Schaltnetzteile

 

 

 

 

 

 

TDA1060

 

 

 

 

 

 

 

B303D

Initiator

 

 

 

 

 

(TCA205A)

 

 

 

 

 

 

 

 

B304D

Initiator

 

 

 

 

 

(TCA205A)

 

 

 

 

 

 

 

 

B305D

Initiator

 

 

 

 

 

(TCA205A)

 

 

 

 

 

 

 

 

B306D

Initiator

 

 

 

 

 

(TCA205A)

 

 

 

 

 

 

 

 

B308D

NF-Verstärker für Fernsprechmikrofone

 

 

 

 

 

(TBA830)

 

 

 

 

 

 

 

 

B318D

NF-Verstärker für Fernsprechmikrofone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B331D

Hörhilfeverstärker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WC501G

 

 

 

 

B340D

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B341D

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B342D

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B315D

4-fach Transitorarray

Q2T2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B315E

4-fach Transitorarray

Q2T2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B315K

4-fach Transitorarray

Q2T2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B325D

4-fach Transitorarray

Q2T2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B325E

4-fach Transitorarray

Q2T2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B325K

4-fach Transitorarray

Q2T2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B360D

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPQ2222
TPQ3724

 

 

 

B360E

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPQ2222
TPQ3724

 

 

 

B360K

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPQ2222
TPQ3724

 

 

 

B380D

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPQ2221
TPQ3725

 

 

 

B380E

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPQ2221
TPQ3725

 

 

 

B380K

4-fach Transitorarray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPQ2221
TPQ3725

 

 

 

B390D

Drehzahl-Regler für Gleichstromkleinmotoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B391D

Motorsteuerung für Kassettenlaufwerke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B451G

kontakloser Schalter

 

 

 

 

 

SAS251

 

 

 

 

 

 

 

 

B452G

kontakloser Schalter

 

 

 

 

 

SAS251S4

 

 

 

 

 

 

 

 

B453G

kontakloser Schalter

 

 

 

 

 

SAS251S5

 

 

 

 

 

 

 

 

B461G

Hall-Effekt-Initiator

 

 

 

 

 

SAS261S4

 

 

 

 

 

 

 

 

B462G

Hall-Effekt-Initiator

 

 

 

 

 

SAS261

 

 

 

 

 

 

 

 

B511N

Temperatursensor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AD590)

 

 

B555D

Zeitgeber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM555CN

 

B556D

2 Zeitgeber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM556CN

 

B589D

Referenzspannungsquelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD589

 

 

B654D

Servomotor-Steuerung

SN28654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B611D

1 OPV, TTL-Ausgang

 

 

 

 

 

TCA311A

 

 

 

 

 

 

 

 

B615D

1 OPV, TTL-Ausgang

 

 

 

 

 

TCA315A

 

 

 

 

 

 

 

 

B621D

1 OPV, TTL-Ausgang

 

 

 

 

 

TCA321A

 

 

 

 

 

 

 

 

B625D

1 OPV, TTL-Ausgang

 

 

 

 

 

TCA325A

 

 

 

 

 

 

 

 

B631D

1 OPV

 

 

 

 

 

TCA331A

 

 

 

 

 

 

 

 

B635D

1 OPV

 

 

 

 

 

TCA335A

 

 

 

 

 

 

 

 

B761D

1 OPV

 

 

 

 

 

TCA761A

 

 

 

 

 

 

 

 

B765D

1 OPV

 

 

 

 

 

TCA765A

 

 

 

 

 

 

 

 

B861D

1 OPV

 

 

 

 

 

TAA861A

 

 

 

 

 

 

 

 

B865D

1 OPV

 

 

 

 

 

TAA865A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2761D

2 OPV, interne Frequenzkompensation

 

 

 

 

 

TAA2761A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2765D

2 OPV, interne Frequenzkompensation

 

 

 

 

 

TAA2765A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2765S

2 OPV, interne Frequenzkompensation, Darlington-Ausgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4761D

4 OPV, interne Frequenzkompensation

 

 

 

 

 

TAA4761A

 

 

 

 

 

 

 

 

B4765D

4 OPV, interne Frequenzkompensation

 

 

 

 

 

TAA4765A

 

 

 

 

 

 

 

 

B3170H

Positiv-Spannungsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM317T

 

B3171H

Positiv-Spannungsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM317HV

 

B3370H

Negativ-Spannungsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM337T

 

B3371H

Negativ-Spannungsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM337HV

 

B4002D

Schnittstelle Logik / Leistungselektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAA4002DP

B4211D

tachogeführte Drehzahlregelung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C504D

14-Bit I2L-Digitalprozessor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C520D

3-Digit A/D-Wandler, Dual-Slope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD2020

 

 

C570D

8-Bit A/D-Wandler, sukzessive Approximation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD570

 

 

C571D

10-Bit A/D-Wandler, sukzessive Approximation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD571

 

 

C565D

12-Bit D/A-Wandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5650D

10-Bit D/A-Wandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5658

8-Bit D/A-Wandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7136

3½-Digit A/D-Wandler

 

 

 

 

 

ICL7136